Algemene voorwaarden

 

  1. Schreurs Advocatuur stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, waaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die aan Schreurs Advocatuur worden gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  1. Schreurs Advocatuur is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Schreurs Advocatuur. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met Schreurs Advocatuur woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven en waarvan de wijziging schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Schreurs Advocatuur. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Schreurs Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Schreurs Advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van EUR 25.000.
  1. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever Schreurs Advocatuur niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
  1. Bij het inschakelen van derden zal Schreurs Advocatuur zoveel als nodig is overleg voeren met de opdrachtgever. Voor de tekortkomingen van ingeschakelde derden is Schreurs Advocatuur niet aansprakelijk. Schreurs Advocatuur is gemachtigd om de algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.
  1. De opdrachtgever verbindt zich om de facturen van Schreurs Advocatuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, behoudens een schriftelijke andere afspraak. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever aan Schreurs Advocatuur de wettelijke rente verschuldigd vanaf de 15e dag na factuurdatum, alsmede de werkelijk door Schreurs Advocatuur gemaakte incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom.
  1. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Schreurs Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Schreurs Advocatuur zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.
  1. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de opdrachtgever een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien door de opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.
  1. Op de rechtsverhouding tussen Schreurs Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

Gedeponeerd onder nummer 14/2014 op 17 april 2014 ter griffie van de rechtbank Overijssel te Almelo.