KANTOORKLACHTENREGELING

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat 
of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de 
uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de 
hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de 
Advocatenwet;

–  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

–  klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: toepassingsbereik

 1.  De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen 
Schreurs Advocatuur en de cliënt.
 2.  Iedere advocaat en andere voor Schreurs Advocatuur werkzame persoon draagt zorg voor
 klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1.  het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op 
een constructieve wijze af te handelen;
 2.  het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3.  behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4.  medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5.  verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en 
klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het 
aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een 
kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Schreurs Advocatuur heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter 
verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar 
gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet 
zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5: interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar 
mw. mr. P.S. Wibbelink van Wibbelink Advocatuur te Borne die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de 
klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te 
geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan 
niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of 
doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met 
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de 
hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld met 
aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de 
klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de 
klacht.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1.  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling 
geheimhouding in acht.
 2.  De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden

 1.  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2.  Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel 
contact en een mogelijke oplossing.
 3.  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt in een periodiek overleg verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken.